حسین جانبی حسین

ساعت ها را بگویید بخوابند

بی حسین زیستن!!!

نیازی به شمارش نیست...

 

 مهدی جان  تسلیت...

 

محرم است...

منتظران مهدی به گوش؛

حسین را منتظرانش کشتند!!!طبقه بندی:  

۱۳۸٩/٩/٢٥ | پیام ها ()